Poduszka masuj�ca z funkcj� podgrzewania
Medivon CF-1117

Medivon przedstawia poduszk� shiatsu CF-1117. Jedyny produkt na�polskim rynku odznaczaj�cy si� precyzj� wykonania, �atwo�ci� obs�ugi�oraz eleganck� form�. Marka Medivon specjalizuje si� w produktach�do masa�u najwy�szej jako�ci,produkowanych na niemieckiej licencji.�

Poduszka masuj�ca Medivon to stylowe urz�dzenie wyposa�one w cztery g�owice masuj�ce�ukryte pod specjalna tkanin� dystansowa kt�ra pozwala oddycha� sk�rze podczas masa�u oraz nie poch�ania zapach�w. Poduszka posiada lampy podgrzewaj�ce, kt�re daj� uczucie ciep�a co dodatkowo wzmaga poczucie komfortu i relaksu. Jest ono szczeg�lnie korzystne dla napi�cia mi�ni - rozlu�nia ca�e cia�o i dzia�a koj�co, wspomaga dzia�anie masa�u. Poduszka to doskona�y spos�b na odpoczynek, odzyskanie sprawno�ci fizycznej i zniwelowanie b�lu mi�ni. Zalet� poduszki jest to �e mo�na j� stosowa� na dowolnie wybran� cz�� cia�a, mo�na j� bez przeszk�d zabra� do pracy, biura, czy w podr�. Przewag� nad innymi daje jej to �e jest du�a i solidna, mo�na na niej usi���. Precyzyjne ruch g�owic mog� zast�pi� zabiegi, wykonywane przez profesjonalnych masa�yst�w. Pobudzenie kr��enia krwi i systemu limfatycznego ulega poprawie, przy�piesza si� detoksykacja organizmu.

B�l plec�w

B�l plec�w jest jedn� z najpowszechniejszych� wyst�puj�cych przypad�o�ci. W ci�gu swojego �ycia do�wiadcza go 50-80% ludzi, a w spo�ecze�stwie do�wiadcza go go 15-30%. U co drugiego chorego ataki ka�dego roku maj� momenty nasilenia.

Przewlek�e napi�cie mi�ni

Napi�cie mi�niowe w du�ej mierze warunkuje postaw� cia�a i rysy twarzy. Charakteryzuje si� przej�ciem od stanu spoczynkowego do skurczu mi�nia i wywo�anie jest na drodze odruchowej, kontrolowanej przed o�rodkowy uk�ad nerwowy. Wa�ne jest, aby napi�cie mi�niowe nie przerodzi�o si� w przewlek�e napi�cie mi�ni, co bardzo ogranicza normalne funkcjonowanie i przysparza wiele problem�w zdrowotnych.

Bolesne skurcze mi�ni

Kurcz to bezwiedny skurcz mi�ni. Najcz�ciej dolegliwo�� ta dotyczy�n�g, palc�w u n�g oraz st�p. Osoby kt�re uskar�aj� si� na takie dolegliwo�ci twierdz� �e s� one bolesne.

Cellulit

Cellulit, potocznie zwany "pomara�czow� sk�rk�", jest efektem niew�a�ciwego rozmieszczenia tkanki t�uszczowej. Najcz�ciej dotyka takie strefy, jak uda, po�ladki, biodra czy ramiona. Cellulit upo�ledza kr��enie krwi i limfy w zaatakowanej, tkance, co powoduje, �e kom�rki s� niedotlenione, a przez to i gorzej ukrwione. Udowadnia, �e masa� jest najskuteczniejsz� i szybk� metod� leczenia cellulitu.

�ylaki

�ylaki s� przyczyn� dolegliwo�ci. Zazwyczaj choroba objawia si� uczuciem "ci�ko��" n�g, poszerzonymi �y�kami. Mog� wyst�powa� r�wnie� b�le n�g, pieczenie, kurcze st�p, kurcze �ydek, a nawet obrz�ki st�p. Wyst�puj� cz�ciej u kobiet ni� u m�czyzn, zazwyczaj po 40 roku �ycia. Masa� usprawnia kr��enie krwi, pomaga na uczucie ci�ko�ci n�g.

��

�atwa w obs�udze

Naszej poduszki mo�esz u�ywa� wsz�dzie gdzie chcesz: w domu, w biurze, a nawet w samochodzie. Dzi�ki temu zapewnisz sobie dawk� uzdrawiaj�cego masa�u zawsze, gdy tego potrzebujesz lub masz na to ochot�.

W zestawie:

-Poduszka Medivon model CF-1117
-Zasilacz sieciowy 230V
-Instrukcja obs�ugi
-Gwarancja 36mc