Elegancka i szykowna poduszka to

doskona�y pomys� na prezent. Spraw

przyjemno�� sobie lub swoim bliskim

po darowuj�c im chwile relaksu i

wyciszenia. Poduszka sprawdza si� jako

efektywne urz�dzenie do masa�u

dowolnej cz�ci cia�a. Zastosowanie

najnowszej technologi maksymalnie

wycisza mechanizm masuj�cy co pozwala

na relaks w ciszy i spokoju. Wykonanie z

mi�kkich materia��w sprawia, �e jest

maksymalnie przyjemna w stosowaniu.

Masa� wibracyjny wprowadza wybran�

cz�� cia�a w miarowe drgania, kt�re

pobudzaj� kr��enie krwi, poprawiaj�c tym

samym jej ukrwienie.�

Przewlek�e napi�cie�mi�ni

Choroba nale��ca do schorze�

reumatycznych, objawia si� b�lami

ograniczaj�cymi ruchomo��, zm�czeniem,

problemami ze snem. Skutkiem

przewlek�ego napi�cia mi�ni s� intensywne

i d�ugotrwa�e b�le, a tak�e nieprawid�owa

postawa cia�a. Chorob� leczy si� poprzez

stosowanie masa�y i �wicze� ruchowych.

Skurcze mi�ni

Skurcze mi�ni wyst�puj� niemal u ka�dego

i w ka�dej chwili. B�l jaki im towarzyszy

jest silny co jest zwi�zane z faktem, �e

mi�sie� kurczy si� z du�� si��

�ylaki

�ylaki s� przyczyn� dolegliwo�ci. Zazwyczaj

choroba objawia si� uczuciem "ci�ko�ci"

n�g, poszerzonymi �y�kami. Mog�

wyst�powa� r�wnie� b�le n�g, pieczenie,

kurcze st�p, kurcze �ydek, a nawet obrz�ki

st�p. Wyst�puj� cz�ciej u kobiet ni� u

m�czyzn, zazwyczaj po 40 roku �ycia.

Masa� usprawnia kr��enie krwi, pomaga na

uczucie ci�ko�ci n�g.

Poduszka Medivon XM-MP1004 sprawdzi si� dla os�b �yj�cych w ci�g�ym

stresie. Gdy odczuwasz b�le karku i kr�gos�upa, g�rnych partii n�g, gdy

masz problem z w�a�ciwym kr��eniem krwi lub z zasypianiem.
 

Masa� wibracyjny

Masa� wibracyjny pobudza i

stymuluje mi�nie, niweluje

cellulit, oraz ma pozytywny

wp�yw na metabolizm. Poprzez

wspomaganie kr��enia pod

wp�ywem wibracji uzyskujemy:

przy�piesza metabolizm, obni�a

napi�cie mi�niowe, zwalcza

bezsenno��, stres, z�e

samopoczucie, rozlu�nia i

poprawia samopoczucie.

Medivon XM-MP1004

Przetrenowa�e� si� i bol� Ci� ramiona lub

�ydki? Z ko�nierzem Medivon z �atwo�ci�

rozmasujesz obola�e mi�nie i zapewnisz

sobie natychmiastow� ulg�!. Stosuj�c

ko�nierz masuj�cy Medivon nie tylko

poczujesz si� zrelaksowany i odpr�ony, ale

r�wnie� odczujesz znacz�c� redukcj� b�lu

wi�kszo�ci problematycznych partii cia�a.

Uniwersalna

Poduszka dzia�a doskonale na

wszystkie partie mi�niowe,

mo�na wykorzystywa� j� do

masowania r�nych cz�ci cia�a.

takich jak: kark, plecy, brzuch,

nogi lub stopy. Urz�dzenie jest

zrobione z pluszu.

Mobilna

Idealny do domu lub samochodu

praktyczna poduszka. Ze wzgl�du na

zasilanie bateryjne mo�esz go zabra�

wsz�dzie ze sob�. Wykonany z najlepszej

jako�ci materia��w. Poduszka wykonana

jest z pluszu zapewniaj�cym przyjemy

masa� zm�czonych mi�ni po ca�odniowym

wysi�ku. Ko�nierz masuj�cy zasilany

�adowark� sieciow� lub bateriami 2 x AA.

����

W zestawie:

- Poduszka Medivon XM-MP1004,

- Instrukcja obs�ugi,

- Gwarancja 36mc.