Masa�er plec�w z funkcj��podgrzewania Medivon CF-2602w. Jedyny produkt na polskim rynku odznaczaj�cy si� precyzj� wykonania, �atwo�ci� obs�ugi oraz eleganck� form�. Marka Medivon specjalizuje si� w produktach do masa�u najwy�szej�jako�ci, produkowanych na niemieckiej licencji.

Masa� wibracyjny wprowadza ca�e cia�o w miarowe drgania, kt�re pobudzaj� kr��enie krwi, poprawiaj�c�tym samym ukrwienie ca�ego organizmu. Dodatkowa funkcja podgrzewania wzmaga poczucie komfortu i�relaksu. Jest ono szczeg�lnie korzystne dla napi�cia mi�ni - rozlu�nia ca�e cia�o i dzia�a koj�co, wspomaga�dzia�anie masa�u. Dzi�ki ergonomicznemu kszta�tu i wykonania z elastycznych materia��w dopasowuje si� do ka�dego fotela. Bardzo popularna w samochodach ze sk�rzan� tapicerk�, odporna na �cieranie. Polecana dla kierowc�w wyje�d�aj�cych w d�ugie trasy, dzi�ki macie unikniesz dr�twienia n�g czy b�lu plec�w. Mata jest ultra cienka, dzi�ki czemu nie musisz zmienia� po�o�enia fotela w samochodzie.�Mata posiada zasilanie samochodowe z zapalniczki.

B�l plec�w

B�l plec�w jest jedn� z najpowszechniejszych� wyst�puj�cych przypad�o�ci. W ci�gu swojego �ycia do�wiadcza go 50-80% ludzi, a w spo�ecze�stwie do�wiadcza go go 15-30%. U co drugiego chorego ataki ka�dego roku maj� momenty nasilenia.

Przewlek�e napi�cie mi�ni

Napi�cie mi�niowe w du�ej mierze warunkuje postaw� cia�a i rysy twarzy. Charakteryzuje si� przej�ciem od stanu spoczynkowego do skurczu mi�nia i wywo�anie jest na drodze odruchowej, kontrolowanej przed o�rodkowy uk�ad nerwowy. Wa�ne jest, aby napi�cie mi�niowe nie przerodzi�o si� w przewlek�e napi�cie mi�ni, co bardzo ogranicza normalne funkcjonowanie i przysparza wiele problem�w zdrowotnych.

Bolesne skurcze mi�ni

Kurcz to bezwiedny skurcz mi�ni. Najcz�ciej dolegliwo�� ta dotyczy�n�g, palc�w u n�g oraz st�p. Osoby kt�re uskar�aj� si� na takie dolegliwo�ci twierdz� �e s� one bolesne.

Zanik mi�ni i utrata ich si�

Zanik mi�ni jest wynikiem uszkadzania ich po��cze� nerwowych lub zaopatrzenia w krew. Najcz�ciej powodem jest ich d�ugie nieu�ywanie, np. w przypadku przewlek�ych, d�ugo trwaj�cych chor�b lub spowodowane urazem. Czasem zdarza si�, �e przyczyn� bywa choroba samych mi�ni.

Walka z b�lem mi�ni i staw�w

W okresie jesienno-zimnym jeste�my bardziej nara�eni na b�le mi�ni i staw�w, trwaj�ce kilka-kilkana�cie dni. Utrudniaj� one normalne funkcjonowanie, s� jedn� z najcz�stszych przyczyn wizyt u lekarza. Skar�y si� na nie ponad po�owa Polak�w - i nie s� wy��czne domen� ludzi starszych. Ich przyczyny bywaj� r�ne, ale efekt ten sam - utrudniaj� codzienne �ycie. Dlatego nale�y z nimi walczy�.

�atwa w obs�udze

Naszego masa�era mo�esz u�ywa� wsz�dzie gdzie chcesz: w domu, w biurze, a nawet w samochodzie. Dzi�ki temu zapewnisz sobie dawk� uzdrawiaj�cego masa�u zawsze, gdy tego potrzebujesz lub masz na to ochot�.

5 g�owic wibracyjnych

G�owice s� tak rozmieszczone aby obejmowa�y r�ne strefy masa�u: szyja, plecy, biodra, uda. Mata posiada pi�� program�w masa�u, pulsuj�cy, klepanie, wa�kowanie, ugniatanie, automatyczny. Dodatkowo posiada funkcj� podgrzewania. Sterowanie odbywa si� za pomoc� wygodnego pilota z polskimi opisami. �atwy w obs�udze i intuicyjny panel sterowania sprawi, �e ju� przy pierwszy u�yciu zafundujesz sobie masa�, po kt�rym poczujesz si� znakomicie.

Masa� wibracyjny

Masa� wibracyjny pobudza i stymuluje mi�nie, niweluje cellulit, oraz ma pozytywny wp�yw na metabolizm. Poprzez wspomaganie kr��enia pod wp�ywem wibracji uzyskujemy: przy�piesza metabolizm, obni�a napi�cie mi�niowe, zwalcza bezsenno��, stres, z�e samopoczucie, rozlu�nia i poprawia samopoczucie.

W zestawie:�

-Masa�er plec�w Medivon CF-2602w,
-Zasilacz sieciowy 230V,
-Zasilacz samochodowy 12V,
-Instrukcja obs�ugi.