Mata masuj�ca z wibracjami Medivon CF-3701

- podgrzewanie, MP3 z g�o�nikami.

Funkcje:

masa� cia�a,

rozlu�niaj�ce wibracje,

funkcja podgrzewania,

mo�liwo�� s�uchania muzyki

z dowolnego odtwarzacza,

g�o�niki.

Korzy�ci:

rozlu�nione mi�nie,

leczenie b�l�w plec�w,

zmniejszenie cellulitu,

poprawa kr��enia,

leczenie �ylak�w,

zwalcza bezsenno��,

zmniejsza stres,

poprawa samopoczucie.

��

Mata Medivon CF- 3701 jako jedyna z dost�pnych na rynku mat, posiada wbudowane g�o�niki, dzi�ki kt�rym podczas masowania masz mo�liwo�� s�uchania swojej ulubionej muzyki, co daje podw�jn� porcj� relaksu. 5 g�owic wibracyjnych wprowadza ca�e cia�o w miarowe drgania, kt�re pobudzaj� kr��enie krwi, poprawiaj�c tym samym ukrwienie ca�ego organizmu. Mo�esz j� stosowa� gdzie tylko zechcesz, w fotelu, na krze�le czy w ��ku, w pracy, w domu czy nawet w samochodzie dzi�ki zastosowaniu zasilacza samochodowego. Mata jest wykonana z wysokiej jako�ci materia��w, jest elegancka i bardzo lekka dzi�ki czemu z �atwo�ci� mo�esz j� przenosi� w dowolne miejsce. Elastyczne wykonanie sprawia, �e dopasowuje si� do ka�dego kszta�tu fotela. Urz�dzenie posiada pasy zapinaj�ce umo�liwiaj�ce przymocowanie urz�dzenia do krzes�a, le�anki, kozetki czy fotela. Intuicyjny pilot pozwoli z �atwo�ci� wybra� wybrany program masa�u.

Mata Medivon CF-3701 sprawdzi si� dla os�b �yj�cych w ci�g�ym stresie. Gdy odczuwasz b�le plec�w i kr�gos�upa, g�rnych partii n�g, gdy masz problem z w�a�ciwym kr��eniem krwi lub z zasypianiem.�

W zestawie:

- Masa�er Plec�w Medivon, model CF-3701,

- Zasilacz sieciowy 230V,

- Instrukcja obs�ugi,

- Gwarancja 36mc.