Potrójne dzia³anie mezoterapii bezig³owej polegaj¹ce na oczyszczaniu,

z³uszczaniu i nawil¿aniu. Opiera siê na 3-stopniowym dzia³aniu ³¹cz¹cym

terapiê œwiat³a fotonowego, termoterapiê i jonoforezê

z masa¿em wibracyjnym 4w1. Œwiat³o czerwone oraz podgrzanie komórek

skóry otwiera rozszerzone pory, masa¿ wibracyjny

w po³¹czeniu ze œrodkami pielêgnacyjnymi dog³êbne oczyszcza skórê,

jonizacja u³atwia wprowadzanie sk³adników aktywnych w g³¹b skóry,

a zastosowanie fototerapii stymuluje i rewitalizuje komórki skóry,

przyspiesza metabolizm i zwiêksza jej ujêdrnienie.

Sprytna pielêgnacja skóry

3 kroki: oczyszczanie, z³uszczanie, nawil¿anie. Rozwi¹zuje wszystkie problemy ze skór¹.

5 trybów pielegnacji

g³êbokie oczyszczanie / leczenie tr¹dziku / rozjaœnianie przebarwieñ / multifunkcyjny / dla skóry nadwra¿liwej 


 

3 krotnie powiêkszaj¹ce lusterko

Z przyjazn¹ dla œrodowiska lustrzan¹ pow³ok¹ dla realnego i wyraŸnego obrazu.